Top

Algemene voorwaarden

 
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
FEELS GOOD ART-GOEDEREN

 
Artikel 1. Definitie
1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Leverancier c.q. adviseur:  de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Sympassion (kvk nummer 14100188), partner van Stichting Feels Good. Sympassion voert het secretariaat van deze stichting, treedt namens deze stichting op en regelt alles rondom Feels Good Art-goederen. Sympassion is gevestigd op Geverikerstraat 54, 6191 RP BEEK.
Opdrachtgever c.q cliënt: degene die met de leverancier in een (pre-)contractuele verhouding staat.
2.    Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen met betrekking tot Feels Good Art-goederen.
3.    Feels Good Art-goederen zijn goederen waaraan kunst van mensen met een handicap of ziekte is toegevoegd.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
1.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op iedere verbintenis tussen leverancier en cliënt met betrekking tot Feels Good Art-goederen deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
2.    Het in lid 2.1. bepaalde geldt ook voor nadere en/of aanvullende overeenkomsten tussen leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet nadrukkelijk is ingeroepen.
3.    Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn opgenomen op de website van Feels Good Art www.feelsgoodart.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk. Op verzoek zendt leverancier cliënt een schriftelijk exemplaar toe.
4.    Door het plaatsen van een bestelling geeft cliënt te kennen dat cliënt met deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 
Artikel 3. Aanbiedingen
1.    Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
2.    Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden.
3.    Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard door een cliënt, dan heeft de leverancier het recht het aanbod na ontvangst van de aanvaarding binnen drie werkdagen te herroepen zonder opgave van redenen.  
4.    De leverancier heeft het recht bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
5.    Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.    Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.
7.    Mondelinge toezeggingen verbinden de leverancier slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.    Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
9.    Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gewichten, afmetingen en kleuren op www.feelsgoodart.nl  zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 4. Prijzen
1.    De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten en gebaseerd  op de op dat moment kostenbepalende factoren.
2.    Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen dat bepaalde artikelen alleen in bepaalde minimum hoeveelheden worden geleverd.
3.    Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.    Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


Artikel 5. Leveringen en levertijd
Feels Good Art-goederen op voorraad
1.    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.    Levering van producten op voorraad zal uiterlijk binnen 30 dagen geschieden. Indien levering binnen dit termijn niet mogelijk is dan zal leverancier cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en heeft cliënt het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.    Aan de leveringsplicht van Feels Good Art-goederen op voorraad zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde zaken een keer aan de cliënt zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
4.    Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
Feels Good Art-goederen die speciaal voor u worden gemaakt
1.    Opgegeven levertijden van producten die speciaal voor u worden gemaakt, zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.    Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.
3.    Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid  - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdig of blijvend verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen is oorlog, oorlogsgevaar, stakingen,  transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige verstoringen  in het bedrijf van de leverancier of haar leveranciers.
4.    Leverancier behoudt zich het recht voor bij voor cliënt speciaal gemaakte en/of bedrukte producten maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen aantallen te leveren en te factureren.
5.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het transport plaatsvinden voor rekening en risico van cliënt.
 
Artikel 6. Advies werkzaamheden en produktontwikkeling
1.    Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.
2.    Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens produkten en/of diensten.
3.    In geval van productontwikkeling en adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte produkten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke produkten of produktaanvragen van niet concreet omschreven produkten is cliënt –in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief
 
Artikel 7: Garanties en reclameren 
1.    Behoudens grove schuld of opzet van de leverancier  is leverancier niet aansprakelijk voor kosten en schaden door daden van haar leveranciers.
2.    De leverancier garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
3.    De garantietermijn van de leverancier komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De leverancier is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de cliënt, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
4.    De cliënt is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient cliënt:
a.    uitwendig waarneembare gebreken schriftelijk binnen 8 dagen na levering van de goederen te reclameren bij de leverancier. Bij overschrijding van dit termijn is de leverancier onthouden van elke vorm van schadevergoeding.
b.    niet-uitwendig waarneembare gebreken  schriftelijk binnen 8 dagen na constatering te reclameren bij de leverancier tot ultimo 3 maanden na levering van de goederen. Bij overschrijding van dit termijn is de leverancier onthouden van elke vorm van schadevergoeding.
 
5.    Bezwaren ten aanzien van de facturen die door de leverancier zijn gestuurd dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij de leverancier zijn gemeld.
6.    Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantie heeft gegeven.
7.    Terugzending van speciaal voor de cliënt gemaakte goederen mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
8.    Indien er sprake is van een consumentenkoop van niet op maat gemaakte goederen, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de cliënt het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de cliënt na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet de leverancier heeft teruggezonden, is de koop een feit. De cliënt is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de leverancier. De cliënt dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de cliënt zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de leverancier er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de cliënt wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de cliënt. Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de cliënt zijn vervaardigd en/of waaraan een logo is toegevoegd. 
 
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1.    Het eigendom van alle door leverancier aan de cliënt verkochte en geleverde zaken blijft bij de leverancier zolang de cliënt de vorderingen van leverancier uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan
2.    De cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3.    De cliënt geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan leverancier of een door leverancier aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin leverancier haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
4.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de cliënt verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5.    De cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de leverancier.


Artikel 9: Betaling
1.    Consumenten dienen vooruit te betalen alvorens de goederen worden verzonden. 
2.    Bedrijven dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,  betalingen aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
3.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van cliënt in eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
4.    Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
5.    De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren of met de levering voort te gaan naar haar oordeel voldoende zekerheid of vooruitbetaling  voor het nakomen van betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet uitvoering van de overeenkomst.
6.    Indien cliënt niet binnen het overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enige ingegebrekestelling het recht om hem vanaf de vervaldatum van de factuur een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente.
7.    Alle door leverancier te maken incassokosten komen voor rekening van de cliënt.
 
10. Gegevensbeheer
1.    Indien u een bestelling plaatst op www.feelsgoodart.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de leverancier. De leverancier houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
2.    De leverancier respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3.    De leverancier maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


 
11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1.    Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2.    Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen leverancier en cliënt, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij leverancier er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de cliënt te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.